ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NR POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15