Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16