Dokumenty

Wytyczne

Znowelizowane wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Od 14 października 2016 r. obowiązują zmienione Wytyczne kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy...