Dokumenty

Wytyczne

Znowelizowane wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Od 14 października 2016 r. obowiązują zmienione Wytyczne kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy...

Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020

Załączniki Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Załączniki Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

Załączniki Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020

Załączniki Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Załączniki Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Załączniki Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Załączniki Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Załączniki Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Załączniki Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Załączniki Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020