Wiadomości WUP Lublin

Biuletyn "Lubelskie na rynku pracy" 1-2/22 2017

Zapraszamy do zapoznania się z 22-tym numerem biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie "Lubelskie na rynku pracy".     

Rekomendacje dla instytucji rynku pracy dotyczące wspierania młodzieży na rynku pracy

Przedstawiamy raporty, które są rekomendacjami dla instytucji rynku pracy. Wskazują najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki wspierania młodzieży. Dzięki rekomendacjom instytucje rynku pracy mogą zaplanować wsparcie, które w najbardziej efektywny sposób...

Komitet do spraw Umowy Partnerstwa

12 lipca 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyło się V posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa. Uczestniczyło w nim ponad 80 przedstawicieli strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Posiedzeniu przewodniczył wiceminister Jerzy Kwieciński. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele...

Instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014

Informujemy o udostępnieniu zaktualizowanej instrukcji multimedialnej dla beneficjentów korzystających z SL2014. Instrukcja jest dostępna pod adresem: http://instrukcja.sl2014.gov.pl Dodatkowo, dostępna jest także angielska wersja instrukcji pod adresem: http://manual.sl2014.gov.pl ...

Komunikat dotyczący zmian w OGŁOSZENIU O NABORZE I REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 nr naboru POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju zawartym w piśmie znak: DZF-V.7610.15.2017.MCh.1 z dnia 23.05.2017 r. wyrażającym zgodę na kontraktację dodatkowych środków w ramach  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (IZM) informuje o...

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER informuje, iż w związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER w dniu 20 czerwca 2017 r. Uchwały zatwierdzającej zmianę kryteriów dostępu określających datę zakończenia okresu realizacji projektów w zakresie Osi Priorytetowej I Działanie 1.2 PO WER na...

Sprawozdanie z realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyjęty przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r., realizuje wsparcie ukierunkowane na poprawę funkcjonowania polityk sektorowych oraz interwencję w obszarach, dla których wsparcie z poziomu krajowego wykazuje większą efektywność. Na realizację programu zaplanowano 4,4...

Jak młodzi mogą korzystać z funduszy unijnych

Bo jak nie Ty, to kto? Funduszowa szansa dla młodych Masz mniej niż 29 lat? Łap  szansę, jaką dają Fundusze Europejskie! I to za darmo. Znajdź pracę, idź na  szkolenie, fajny kurs albo płatny staż. Nie dość, że to wszystko za darmo, to jeszcze  dużo się nauczysz i złapiesz kontakty.  A może po cichu myślisz o własnej...

Konferencja „Informująco-promująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

27 czerwca 2017r. w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja „Informująco-promująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" zorganizowana przez Wydział Realizacji PO WER wraz z Filią w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Uczestnikami konferencji byli...

Biuletyn Fundusze Europejskie w Polsce nr 44, Fundusze Europejskie dla samorządów

Biuletyn Fundusze Europejskie w Polsce nr 44, Fundusze Europejskie dla samorządów Samorządy terytorialne gmin, powiatów czy województw są najbliżej ludzkich spraw. Ich podstawową misją jest wspieranie swoich mieszkańców w dostępie do edukacji, ochrony zdrowia czy opieki społecznej. Samorządy dbają też o jakość dróg,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 128 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10