Dokumenty

Dodatkowe dokumenty dotyczące projektów konkursowych

Wzory dokumentów do pobrania przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie

Wzory dokumentów do pobrania przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie - konkurs POWR.01.02.01 - IP.16-06-001/16 Załączniki Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług ...

Dodatkowe dokumenty dotyczące projektów pozakonkursowych

Załącznik 9 Wnioski o nadanie,zmianę,wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

Załączniki (wersja archiwalna 2015r.) Załącznik 9 Wnioski o nadanie,zmianę,wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Załączniki (wersja archiwalna 2015r.) WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Dokumenty podstawowe

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2018r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2018r Uchwała Komitetu Monitorującego w sprawie zatwierdzenia RPD na 2018r

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Ogólny opis Programu oraz głównych warunków...

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r. wersja2

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,obowiązuje od: 28.11.2016

Załączniki Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania _ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Obowiązuje od 24.03.2016

Załączniki Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Obowiązuje od 24.03.2016 Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania, poddziałania w poszczególnych...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Obowiązuje od: 15.07.2016

Załączniki Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 15.07.2016 Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załączniki Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Załącznik 1 do SZOOP Tabela transpozycji PI na działania, poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych ...

Informacja i promocja

Inne przydatne

Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie

DEKLARACJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA, WYKRYWANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zobowiązuje się do: • promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym, • zapobiegania nadużyciom finansowym, • wykrywania nadużyć finansowych, •...

Prawo krajowe