Dokumenty

Dodatkowe dokumenty dotyczące projektów konkursowych

Wzory dokumentów do pobrania przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie

Wzory dokumentów do pobrania przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie - konkurs POWR.01.02.01 - IP.16-06-001/16 Załączniki Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług ...

Dodatkowe dokumenty dotyczące projektów pozakonkursowych

Załącznik do umowy PUP 2016r. - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

Załączniki Załącznik do umowy PUP 2016r. - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

Wzór umowy o dofinansowanie - PUP 2016r.

Załączniki Wzór umowy o dofinansowanie - PUP 2016r.

Załącznik 9 Wnioski o nadanie,zmianę,wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

Załączniki (wersja archiwalna 2015r.) Załącznik 9 Wnioski o nadanie,zmianę,wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Załączniki (wersja archiwalna 2015r.) WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Dokumenty podstawowe

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 PDF 303 KB   Wytyczne określają warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy (PUP) w ramach...

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2018r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2018r Uchwała Komitetu Monitorującego w sprawie zatwierdzenia RPD na 2018r

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Ogólny opis Programu oraz głównych warunków...

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r. wersja2

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2016r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2016r.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2015r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2015r.

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Załączniki INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020

Załączniki Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020

Informacja i promocja

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Do pobrania: Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Inne przydatne

Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie

DEKLARACJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA, WYKRYWANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zobowiązuje się do: • promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym, • zapobiegania nadużyciom finansowym, • wykrywania nadużyć finansowych, •...

Prawo krajowe

Prawo unijne

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1304_2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załączniki ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1304_2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303_2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załączniki ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303_2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.