Wiadomości WUP Lublin

Wzory dokumentów do pobrania przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie

Wzory dokumentów do pobrania przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie - konkurs POWR.01.02.01 - IP.16-06-001/16 Załączniki Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług ...

Pomoc techniczna w ramach PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na lata 2017-2018" Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jako Instytucji...

Aktualny wykaz kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie zatrudnienie

Do pobrania aktualny (28.12.2016) wykaz kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie zatrudnienie. Załączniki ...

Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) publikuje Listę projektów,...

PO WER - program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia

„Młody człowiek, gdy przystąpi do projektu, ma określany indywidualny plan działania. Pracuje z nim doradca zawodowy przy określaniu jego potrzeb i jego możliwości. Potem następuje wsparcie w zakresie przekwalifikowania, szkoleń, nabycia lub potwierdzenia kompetencji i wspólne poszukiwanie pracy" – tłumaczy Małgorzata...

Ważne ! Beneficjenci realizujący projekty w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) informuje, iż zgodnie z § 8 ust. 10 umowy o dofinansowanie...

Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) udostępniła na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) szkolenie „Zasady realizacji projektów partnerskich w PO WER". Z dniem 16 grudnia 2016 r . Instytucja Zarządzająca PO WER ustala, że szkolenie „Zasady realizacji projektów partnerskich...

Przedłużenie terminu na przesyłanie zgłoszeń do konkursu "Fundusze w obiektywie"!

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu „Fundusze w obiektywie". Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi. Jak...

Wyświetlanie 181 - 190 z 245 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10