Biuletyn Fundusze Europejskie w Polsce nr 50 "Fundusze Europejskie na ochronę środowiska"

Biuletyn Fundusze Europejskie w Polsce nr 50 "Fundusze Europejskie na ochronę środowiska" PDF 5,64 MB Czego najbardziej boją się Polacy w związku ze zmianami klimatu i co uważają za największe problemy związane z ochroną środowiska? I jak na te zagrożenia i wyzwania odpowiadają Fundusze Europejskie? I dlaczego ochrona środowiska to nie tylko program Infrastruktura i Środowisko?  

Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020

Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020: Nabory - Wnioski o dofinansowanie - Umowy - Wnioski o płatność XLSX 49 KB Raport zawiera informacje dotyczące naborów, wniosków o dofinansowanie, umów i wniosków o płatność. Dane przedstawione są w podziale na programy operacyjne oraz osie priorytetowe. Raport został przygotowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa na podstawie danych gromadzonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014. Obowiązuje od 31.12.2018 Wersje...

O instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na rok 2019-2020" Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie...

Dodaj współpracę międzynarodową do swojego krajowego projektu

Dodaj współpracę międzynarodową do swojego krajowego projektu W lutym 2019 roku wystartuje pierwszy konkurs grantowy w ramach projektu POWER „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. „Ścieżki…" otwierają przed realizatorami projektów z EFS zupełnie nowe perspektywy. Pozwalają dodać do krajowego projektu standardowego komponent współpracy międzynarodowej, czyli rozszerzyć go o nowe działania, a co za tym idzie produkty i...

"Lubelskie na rynku pracy" 4/2018

Z przyjemnością oddajemy w ręce czytelników czwarty numer tegorocznego wydania biuletynu. Lubelski rynek pracy nieustannie zmienia się, a my niezmiennie o tym informujemy. W tym wydaniu pokazujemy dostępność środków Funduszu pracy przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych oraz przedstawiamy priorytety Krajowego Funduszu  Szkoleniowego na rok 2019. Jednocześnie kontynuujemy zaangażowanie w kwestię aktywnego udziału ludzi młodych na rynku pracy: proponujemy szkolenia szyte na miarę oraz piszemy o tym...

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 PDF 303 KB   Wytyczne określają warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy (PUP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014-2020, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy. Wytyczne...

Zakres wsparcia Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Dokument Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PDF 2,29 MB Zakres wsparcia Programu Wiedza Edukacja Rozwój opiera się na dwóch filarach: poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego (wsparciu osób młodych, szkolnictwie wyższym, innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej). Program wspiera realizację Programu Dostępność Plus. Obowiązuje od 18.12.2018 ...

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Dokument Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 PDF 355 KB Wytyczne to horyzontalny dokument, przedstawiający sposób postępowania w zakresie korygowania wydatków, w tym w szczególności ustalania i nakładania korekt finansowych, a także odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych w procesie realizacji projektów i wdrażania programów operacyjnych...

Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta

Dokument Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta PDF 7,7 MB Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie. Obowiązuje od 12.12.2018   Wersje archiwalne (13) Załączniki (3) Załącznik 1 - Słownik głównych pojęć PDF 387 KB Wersja obowiązująca od 08.08.2018 Wersje...

Plan Ewaluacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Dokument   Plan Ewaluacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 7Z 393 KB Plan ewaluacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, mającym na celu wyznaczenie ram dla procesu ewaluacji w całym okresie realizacji Programu, a więc do końca 2023 roku. Jego zasadniczym zadaniem jest identyfikacja badań ewaluacyjnych, kluczowych dla właściwej realizacji Programu oraz wskazanie podstawowych warunków i zasad realizacji działań związanych z procesem ewaluacji oraz określenie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 288 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10