Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 12 listopada 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 12 listopada 2018 r., złożono 95 904 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 594,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 363,0 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 12 listopada 2018 r. podpisano z beneficjentami 43 007 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 216,8 mld zł.   Lista projektów realizowanych z...

Nowe publikacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy - WUP w Lublinie

 Zapraszamy do lektury kolejnej publikacji Wydziału Badań i Analiz. Jej przygotowanie było możliwe dzięki danym z urzędów pracy całego województwa oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów sporządza Zespół Statystyk i Analiz od połowy lat dziewięćdziesiątych . Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy udostępnia także,  publikacje - analizę branży hotelarsko-gastronomicznej w regionie oraz raport z badania osób zatrudnionych w województwie lubelskim. ...

Spotkanie dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych w ramach EFS

Spotkanie dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych przez Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 29 października br., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, odbyło się spotkanie dla realizatorów projektów w obszarze aktywizacji zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli  pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie,...

Komunikat w sprawie udostępnienia na platformie dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój szkolenia specjalistycznego dotyczącego obszaru Włączenie społeczne

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 31 października 2018 r . udostępniła na Platformie Oceniających Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (POP EFS) ostatnie z cyklu szkoleń z obszaru krajowych polityk wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Szkolenie to dotyczy tematyki Włączenia społecznego . Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest ono obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Priorytetów Inwestycyjnych (PI)...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 1 listopada 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 1 listopada 2018 r. złożono 95 298 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 589,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 360,1 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 1 listopada 2018 r. podpisano z beneficjentami 42 737 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 216,1 mld zł.   Zobacz również Lista...

Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020

Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020: Wnioski o płatność do certyfikacji według celu tematycznego i kategorii interwencji XLSX 74 KB Raport zawiera informacje dotyczące zatwierdzonych wniosków o płatność. Dane przedstawione są w podziale na programy operacyjne, cele tematyczne i kategorie interwencji. Raport przygotowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa na podstawie danych gromadzonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014.   Stan wdrażania Funduszy...

Sprawdzić krok po kroku.

 Sprawdzić krok po kroku czy pismo, które piszemy będzie zrozumiałe dla odbiorcy.   Załączniki Sprawdz_w_kilku_krokach_czy_Twoje_pismo_jest_proste.pdf

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 28 października 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 28 października 2018 r. złożono 95 035 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 585,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 358,3 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 28 października 2018 r. podpisano z beneficjentami 42 431 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 215,4 mld zł.   Zobacz również ...

"Lubelskie na rynku pracy" - nowy numer biuletynu WUP w Lublinie

Szanowni Państwo, W jesiennym wydaniu biuletynu nasze zainteresowanie lubelskim rynkiem pracy koncentrujemy na młodych osobach, szukających swojego miejsca na rynku pracy. Ten krok podyktowany został wynikami przeprowadzonych przez nas badań, które pokazują, iż jest to grupa wymagająca szczególnej aktywności. Na koniec sierpnia 2018 roku w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowane były 22 124 osoby bezrobotne do 30 roku życia (tj. 30,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) i było to o 3...

Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Projekt "Ścieżki współpracy" jest projektem grantowym polegającym na przyznaniu wsparcia beneficjentom projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego, bez względu na program operacyjny, w ramach którego realizują projekty standardowe (POWER/ RPO). Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie 210 rozwiązań, które dzięki i we współpracy międzynarodowej, pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie, na ulepszenie oraz stworzenie nowych możliwości odpowiadania...

Wyświetlanie 1 - 10 z 265 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10